Statuten

Naam, Zetel, Duur, Doel en Werkzaamheden.

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: TOONKUNST GOUDA
Zij is op twaalf mei tweeduizend vijftien voortgekomen uit de vereniging Toonkunst Caecilia, Vereniging Gouda & Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Deze is ontstaan uit een fusie in negentienhonderd negen en twintig van de Gemengde Zangvereniging Caecilia (opgericht in negentienhonderd achttien) met het Toonkunstkoor (opgericht in negentienhonderd drie en twintig).
2. De vereniging is gevestigd te Gouda.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. De vereniging stelt zich ten doel de toonkunst binnen Gouda en omgeving te bevorderen, zulks in de ruimste zin van het woord.
D
e vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het geven van muziekuitvoeringen, met name van koormuziek;
b. het in stand houden van een zangkoor;
c. het steunen van muziekuitvoeringen in algemene zin, van muziekscholen en van muziekonderwijs;
d. het stimuleren van de muziekbeoefening in het algemeen;
e. het toepassen van alle middelen die voor het bereiken van het doel nuttig kunnen zijn.
5. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Artikel 2.
1. De vereniging is lid van de Vereniging Toonkunst Nederland en is daardoor onderworpen aan hetgeen met betrekking tot haar, de leden en het bestuur is voorgeschreven in statuten en reglementen van deze vereniging.

De leden.

Artikel 3.
1. Als leden kent de vereniging gewone leden, ereleden en projectleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van koorleden, leden, of lidmaatschap dan worden daaronder zowel de gewone leden als de ereleden begrepen, tenzij het tegendeel blijkt.
2. De aanmelding tot het lidmaatschap als gewoon lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Zij die als lid wensen toe te treden, dienen over voldoende stemmateriaal en muzikaliteit te beschikken. Zij zijn verplicht zich te onderwerpen aan een hiernaar door de dirigent te verrichten stemtest. Wanneer de stemtest door de dirigent als voldoende is beoordeeld beslist het bestuur over de toelating. Het bestuur kan bij reglement een proeftijdregeling vaststellen.
3. Tot ereleden kunnen worden benoemd personen, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens Toonkunst Gouda of jegens de VerenigingToonkunst Nederland. Zij worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste tien leden. De benoeming geschiedt in een ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Ereleden mogen alle vergaderingen bijwonen, hebben volledig stemrecht en hebben overigens dezelfde rechten als gewone leden.
4. Het bestuur houdt een register waarin onder meer de namen en (e-mail)adressen van alle leden zijn opgenomen. Dit register is toegankelijk voor alle leden via een besloten deel van de website van Toonkunst Gouda. De leden zijn gehouden mutaties in hun gegevens terstond in het register aan te brengen. Alle voor het lid bestemde kennisgevingen kunnen geschieden aan het door hem/haar opgegeven adres.
5. Projectleden zijn zij, die zich voor deelname aan slechts één project of concert bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval een projectlid aan het concert volgend op het project waaraan is deelgenomen wil meedoen, dient het projectlid zich als gewoon lid bij de vereniging aan te melden. Een juiste koorbalans is mede bepalend voor het al dan niet toelaten van een projectlid.
6. Inschrijving als lid kan op ieder tijdstip in de loop van het verenigingsjaar plaatshebben.

Artikel 4.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, waaronder begrepen het zonder opgaaf van redenen afwezig zijn bij generale repetities en/of uitvoeringen, of het verstoren van repetities, als ook wanneer het lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer het lid door zijn gedragingen schade toebrengt aan de vereniging, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging alsmede de daarmee verband houdende kennisgeving dient schriftelijk te geschieden door het bestuur en kan slechts geschieden tegen de eerste van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op een of meer van de gronden genoemd in lid 1.c van dit artikel staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

Artikel 5.
1. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de ledenvergadering zal worden vastgesteld. De wijze van voldoening van deze contributie kan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Geldmiddelen.

Artikel 6.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten, toegangsgelden, sponsorgelden en andere baten in de ruimste zin des woords.
2. Het bestuur heeft te allen tijde het recht de administratie van de penningmeester in te zien en te beoordelen.
3. Het bestuur beslist omtrent de belegging van eventuele beschikbare gelden.

Het koor.

Artikel 7.
1. In overleg met het bestuur kan de dirigent het koor of een gedeelte daarvan uitnodigen tot het opnieuw afleggen van een stemtest.
2. Indien bij een stemtest blijkt dat een koorlid de vereiste hoedanigheden niet meer bezit, kan de dirigent aan hem/haar in overweging geven het koorlidmaatschap langzamerhand te beëindigen.

Het bestuur.

Artikel 8.
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt door de ledenvergadering vastgesteld. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ledenvergadering uit de leden.
2. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de ledenvergadering. Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is besloten.
3. Een niet voltallig bestuur blijft, zolang niet in de vacature(s) is voorzien, bevoegd. Het bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien.
4. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies, waaronder die van secretaris en penningmeester, worden door het bestuur onder zijn leden verdeeld.
5. Overeenkomstig de statuten van de Vereniging Toonkunst Nederland benoemt het bestuur een afgevaardigde voor de vergaderingen van de Vereniging Toonkunst Nederland.

Artikel 9.
1. De bestuursleden hebben zitting gedurende vier jaren. In de jaarlijkse ledenvergadering treedt elk jaar, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, tenminste één lid van het bestuur af.
Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de maximale zittingstermijn van een bestuurslid acht jaar is, in het geval hij/zij tussentijds werd benoemd vermeerderd met de resterende zittingsperiode bedoeld in de volgende zin.
Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij/zij opvolgt, met dien verstande dat voor de berekening van zijn/haar maximale zittingstermijn het bepaalde bij de vorige zin van toepassing is.
Indien dit naar het oordeel van de ledenvergadering of van het bestuur in het belang is van de vereniging kan de ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen besluiten voor een bepaald bestuurslid af te wijken van de hiervoor in dit artikel gestelde beperkte herkiesbaarheid.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts.
a. door het verlies van de hoedanigheid van lid,
b. door bedanken.

Artikel 10.
1. Ter vervulling van periodieke of tussentijdse vacatures stelt het bestuur voor elke plaats één kandidaat; het geeft hiervan kennis aan de leden op de aankondiging van de ledenvergadering.
2. Bij elk van deze voordrachten voegt het bestuur ter vergadering de naam van degene, die tenminste vijf dagen voor de dag van verkiezing door tenminste tien leden voor de desbetreffende vacature schriftelijk is aanbevolen en schriftelijk heeft verklaard een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
3. De voordrachten en aanbevelingen bedoeld in dit artikel zijn geen bindende voordrachten als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het handhaaft de statuten van de vereniging en geeft uitvoering aan de besluiten van de ledenvergadering.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, een en ander mits onder goedkeuring van de ledenvergadering. Op het ontbreken van zodanige goedkeuring kan door en tegenover derden een beroep worden gedaan.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit het Burgerlijk Wetboek niet anders voortvloeit.
3. Het bestuur kan een of meer van de bestuursleden algemene of bijzondere machtiging verlenen om de vereniging binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

Artikel 12.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Indien deze afwezig is voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. De secretaris van het bestuur of de bij diens afwezigheid door de voorzitter aangewezen aanwezige houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende vergadering van het bestuur worden vastgesteld.
2. In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits schriftelijk of per e-mail en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bij de notulen bewaard.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangt/verlangen. De oproeping tot de vergadering geschiedt door middel van een convocatie, vermeldende de te behandelen onderwerpen, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen.
5. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook al is niet aan de in lid 3 van dit artikel vermelde voorschriften voldaan.

De ledenvergadering.

Artikel 13.
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de door de penningmeester opgemaakte balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. 
Ontbreekt de handtekening van een of meer van de bestuursleden dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn genoemd in artikel 14 lid 2 kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de in lid 3 bedoelde stukken strekt het bestuur tot decharge over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
5. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de in lid 3 en de in de vorige zin bedoelde bescheiden zeven jaar te bewaren.

Artikel 14.
1. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, wordt een ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden.
In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar in lid 3 genoemde commissie,
b. De voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering,
c. de notulen van de laatst gehouden ledenvergadering,
d. het voorzien in vacatures.
3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van het aantal stemmen dat in een voltallige ledenvergadering kan worden uitgebracht, tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
5. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gehoor wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het in artikel 18 bepaalde of bij advertentie in tenminste één regionaal veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

Artikel 15.
1. Toegang tot de ledenvergadering hebben de (ere)leden en de dirigent. Geen toegang tot de vergadering hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens het bepaalde bij artikel 4 lid 2.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan niet meer dan één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen.

Artikel 16.
1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur dan wel door een door het bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 17.
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
7. Zolang in een ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 18.
1. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde bij artikel 14 lid 5. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de e-mailadressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan het bestuur van deze termijn afwijken.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het hierna omtrent statutenwijziging bepaalde. 

Repetities en uitvoeringen.

Artikel 19.
1. Het bestuur geeft tijdig aan de koorleden bericht omtrent de uit te voeren werken en de data van repetities en uitvoeringen.
2. De koorleden zijn verplicht aan de repetities en de uitvoeringen getrouw deel te nemen en bij de repetities tijdig aanwezig te zijn. Wanneer naar het oordeel van het bestuur en de dirigent voor de uitvoering van een werk door een koorlid te veel repetities zijn gemist, kan medewerking aan de uitvoering worden verboden.
3. Verzuim van repetities is slechts om dringende redenen geoorloofd en dient tevoren bij een door het bestuur aangewezen koorlid te worden gemeld.

Artikel 20.
1. Het bestuur regelt in overleg met de dirigent de plaatsing van de koorleden bij de repetities en de uitvoeringen. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan te allen tijde in deze plaatsing wijziging worden aangebracht. De koorleden zijn verplicht de gegeven aanwijzingen op te volgen.
2. Omtrent de kleding voor de uitvoeringen zullen door het bestuur voor iedere uitvoering aanwijzingen worden gegeven, die stipt moeten worden opgevolgd.

De dirigent.

Artikel 21.
1. De dirigent van het koor leidt de koorrepetities en de uitvoeringen van de vereniging. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
2. Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een contract met de dirigent geschiedt door het bestuur.
3. De dirigent is gerechtigd de ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Hij heeft daarbij een adviserende stem.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 22.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit genomen in een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onverminderd het bepaalde bij artikel 23 lid 3.

Artikel 23.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
3. Op een besluit tot wijziging van dit artikel is het bepaalde bij lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
4. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling als Toonkunst Gouda of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 24.
1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld en dat niet in strijd mag zijn met de wet - ook waar deze geen dwingend recht bevat - en deze statuten.
2. In die gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Een dergelijke huishoudelijk reglement wordt bij meerderheid van stemmen door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 25.
1. Deze statuten en het huishoudelijk reglement zullen worden gepubliceerd op het voor alle leden van de vereniging toegankelijke deel van de website voor de eerste maal na de inwerkingtreding en vervolgens na wijziging