Beleidsplan Toonkunst Gouda, 18 april 2023

Inleiding

Het Beleidsplan van Toonkunst Gouda is in de bestuursvergadering van 11 januari 2023 geactualiseerd en is in de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2023 door de leden goedgekeurd en vastgesteld.

Visie en doelstelling

Toonkunst Gouda wil als lid van de Vereniging Toonkunst Nederland de toonkunst in het gebied Gouda en omstreken bevorderen door te streven naar voortdurende muzikale ontwikkeling van de koorleden en het bevorderen van een hoge kwaliteit van koorzang.
Toonkunst Gouda stelt zich ten doel de toonkunst in het algemeen, maar in het bijzonder de zangkunst te bevorderen; dit alles ten behoeve van het algemene nut door het bieden van concerten met een uitgebreid en divers repertoire. Toonkunst Gouda streeft daarbij naar een hoog niveau van uitvoering dat de leden, een breed publiek en geldgevers kan blijven boeien en aantrekken.

Toonkunst Gouda wil haar doel bereiken door de volgende activiteiten:
* theoretische en praktische muzikale vorming voor de leden en eventuele projectleden, door middel van repetities;
* het openbaar uitvoeren van muziekwerken met of zonder instrumentale begeleiding en/of medewerking van solisten en die toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek;
* het houden van bijeenkomsten en organiseren van cursussen;
* het steunen van activiteiten buiten de vereniging die bevorderlijk zijn voor het doel van Toonkunst Gouda.

Voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten maakt Toonkunst Gouda gebruik van een meerjarige cyclus, waarin die activiteiten steeds nader worden uitgewerkt op basis van doelstellingen, hoofdzakelijk in de vorm van concerten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een concertdraaiboek waarin alle noodzakelijke handelingen om die doelstellingen te bereiken, zijn vastgelegd. Waar mogelijk wordt daarbij samengewerkt met andere koorverenigingen, met orkesten, en met solisten.
De leden vormen de kern van Toonkunst Gouda. Zij worden zo veel mogelijk betrokken bij de visieontwikkeling en de planning, voorbereiding en uitvoering van activiteiten die moeten leiden tot de realisatie van de doelstellingen.

Toonkunst Gouda vormt een nadrukkelijk onderdeel van de Goudse samenleving en wil er middenin staan. Daarvoor worden systematisch PR-activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd en zijn er regelmatige contacten met de lokale overheid, culturele instanties en de media. Over de planning van concerten vindt geregeld regionale afstemming plaats.

Voorwaarden

Om de ambitieuze doelstelling te kunnen halen zal aan een aantal randvoorwaarden voldaan moeten worden op de volgende terreinen:
A. Artistiek beleid
B. Muzikale kwaliteit
C. Toelatingsbeleid nieuwe leden en stemtesten
D. Cultuuraspecten
E. Public relations
F. Financiën

Veel van de ontwikkelingen op deze terreinen zijn al in gang gezet. Op deze punten streeft het bestuur naar bestendiging. Nieuwe ontwikkelingen zullen gefaseerd ingevoerd moeten worden.

A. Artistiek beleid

A.a. Huidige situatie
Dirigent en muziekcommissie werken samen voorstellen voor concerten uit, waarna het bestuur beslist over het uiteindelijke repertoire. Ook leden doen soms suggesties voor een repertoire. De dirigent wil bij voorkeur met professionele orkesten werken.

A.b. Analyse
Het blijft lastig een repertoire te kiezen dat enerzijds qua niveau door het koor bereikt kan worden en uitdaging biedt en anderzijds voldoende inkomsten genereert (publiekstrekkers). Bovendien kunnen wensen en middelen, met name financiële, met elkaar op gespannen voet staan.

A.c. Doelstelling
Onderscheidende concerten leveren de komende jaren veel publiek en daarmee voldoende inkomsten op. Bij voorkeur met professionele orkesten en solisten, maar soms kan gekozen worden voor hoogwaardige amateurbezetting van orkest/solisten, op voorwaarde dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit van de uitvoeringen van Toonkunst Gouda.

A.d. Acties
Kunstvormen als dans, beeldende kunst, poëzie etc. combineren met een concert is aantrekkelijk voor publiek en subsidieverstrekkers. Muziekcommissie, dirigent en bestuur zullen in goede samenspraak de mogelijkheden bekijken.
Met het betrekken van jongeren (basisschoolleerlingen, kinderkoren van de muziekschool, CKV-leerlingen en/of Conservatoriumstudenten) bij concerten is Toonkunst Gouda educatief bezig en dat wordt gewaardeerd door publiek en subsidiegevers. De pilot met CKV-leerlingen krijgt een vervolg. Afstemming met koren in Gouda en omstreken voorkomt programmering die te dicht op elkaar zit en/of dubbeling.
Goede amateurorkesten, jonge studerende of net afgestudeerde solisten en/of kleinere orkestbezettingen houden de kosten beheersbaar. Toonkunst Gouda is hiernaar op zoek in steeds terugkerend en nauw overleg met de dirigent en waar nodig met muziekcommissie en andere koorleden.

Toonkunst Gouda wil ook uitvoeringen buiten het traditionele repertoire brengen, zoals met bijvoorbeeld uitdagende niet-Westerse of eigentijdse muziek; met dien verstande dat voor een concert gebruik wordt gemaakt van de sandwichvorm (met in ieder geval aan het begin en het eind van het concert een toegankelijk werk).

B. Muzikale kwaliteit

B.a. Huidige situatie
Bij het realiseren van haar doel maakt de vereniging gebruik van een systeem waarin de koorkwaliteit voortdurend wordt bewaakt, verbeterd en geborgd.
Onderdelen van dat systeem zijn een toelatingsregeling met toetsingscriteria voor de zangstemmen, een schema voor periodieke stemtesten, een verzuimregeling, een regeling voor het toelaten van gast- en projectzangers en een stimuleringsregeling voor koorscholing.

B.b. Analyse
Er wordt altijd gebruik gemaakt van een professionele begeleider/koorrepetitor die ook dirigentenkwaliteit heeft.

B.c. Doelstelling 
Toonkunst Gouda wil met twee concerten van hoge kwaliteit per jaar met bekende en ook onbekende uitdagende composities blijven werken aan een breed muzikaal aanbod aan het Goudse publiek.

B.d. Acties
In het kader van het nastreven van hoge kwaliteit worden navolgende activiteiten ontplooid:
1. verbetering van de vocale techniek door:
* regelmatige aandacht voor stemvorming, waarbij alle stemgroepen aan bod komen;
* extra stemvorming voor de stemgroepen specifiek gericht op een te ontwikkelen aspect, bijvoorbeeld voorafgaand aan een concert;
* koordag of koorweekend, waarbij in het programma ruimte voor stemvorming of andere ontwikkeling (bijvoorbeeld drama) wordt ingebouwd. Deze dag ruim van tevoren aankondigen en in de verzuimregeling laten meetellen.

2. verbetering muzikale vaardigheden door:
* series solfègelessen voor de koorleden te organiseren;
* thuisstudie te stimuleren, door de leden bijtijds midi’s aan te bieden van goede kwaliteit en te zorgen voor repetitieschema’s;
* stimuleren aanwezigheid van alle koorleden bij de repetities, o.a. door een duidelijke verzuimregeling en die consequent te hanteren. Leden die veel verzuimen worden daarop aangesproken;
* individuele scholing; dit kan niet collectief worden georganiseerd, maar wel aangemoedigd;
* incidenteel extra persoonlijke aandacht door in kleine groepjes voorafgaand aan een repetitie met de dirigent en/of repetitor te oefenen.

3. betrokkenheid bij de uit te voeren werken door:
* achtergrondinformatie bij de uit te voeren muziek en een vertaling, om de leden en publiek extra te enthousiasmeren.

C. Toelatingsbeleid en kwaliteitsbewaking

C.a. Huidige situatie
Van aspirant-koorleden leden wordt, na het bijwonen van enkele proefrepetities een stemtest afgenomen. Daarbij worden stemtype, stemkwaliteit en vaardigheid op het gebied van noten lezen getoetst. Ook zittende leden leggen eens per 3 jaar een vergelijkbare stemtest af. Indien nuttig en nodig worden in verband met een uitvoering projectleden toegelaten; aan hen worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan reguliere leden. Van alle leden wordt gevraagd, het repertoire thuis voor te bereiden.

C.b. Analyse
De samenstelling van het koor is optimaal bij een bezetting van:
- 30 sopranen
- 30 alten
- 15 tenoren
- 15 bassen.

Bij het streven naar kwaliteit van het koor als geheel is de kwaliteit van individuele leden van doorslaggevend belang. Gezien de huidige samenstelling van het koor is er voor alle stemgroepen nog plaats voor nieuwe leden. Daarbij is de leeftijd niet per definitie bepalend, de kwaliteit staat voorop. Maar omdat de gemiddelde leeftijd van het koor aan de hoge kant is wordt wel gestreefd naar verjonging. De kwaliteit van de repetities is mede gewaarborgd doordat de dirigent wordt bijgestaan door een pianist/repetitor.

C.c. Doelstelling
Het koor wil blijven voldoen aan de algemene doelstelling, te weten: de bevordering van de toonkunst in het algemeen en van de zangkunst in het bijzonder. Een hoog niveau van koorkwaliteit en muziekkeuze wordt nagestreefd, met als doel dat uitvoeringen aantrekkelijk zijn voor de koorleden zelf en voor een breed publiek en mogelijke subsidiënten.

C.d. Acties
In principe wordt twee maal per jaar een concert gegeven, met of zonder instrumentale begeleiding en/of solisten. Naast het eerder genoemde toetsen van nieuwe en zittende leden wordt tijdens de wekelijkse repetities veel aandacht besteed aan stemvorming en ontwikkeling van de koorklank. Met enige regelmaat worden intern en extern muziek- en zangcursussen georganiseerd die leden kunnen volgen. Alle leden worden gestimuleerd, zangles te nemen. Daartoe is er contact met een aantal professionele zangdocenten.

D. Cultuuraspecten

D.a. Huidige situatie
Voor Toonkunst Gouda is de huidige positieve sociale- en koorcultuur belangrijk. Daardoor worden goede muzikale prestaties gerealiseerd. Leden hebben het bij Toonkunst Gouda naar hun zin.

D.b. Analyse
Er is een grote mate van betrokkenheid van de koorleden bij het reilen en zeilen van Toonkunst Gouda, die zich uit in goede onderlinge contacten tussen leden, bestuur en dirigent.
Toonkunst Gouda is open en bereikbaar voor externe contacten zoals potentiële leden, publieke of andere organisaties, die voor het koor van wezenlijk belang zijn en ook voor begunstigers, waaronder sponsors, adverteerders en vrienden.

D.c. Doelstelling
Het vasthouden, stimuleren en/of bereiken van een goede koorcultuur en dientengevolge een goede sfeer en kwalitatief goede muzikale prestaties door:
* goed opvangen van aspirant leden door koorvertegenwoordigers en nieuwe leden snel en doelmatig introduceren en begeleiden door ze aan een ander koorlid te koppelen.

D.d. Acties
Acties voor het behouden en verbeteren van de koorcultuur:
* wekelijkse informatie over koor, muziek en repetities verstrekken via de weekbrief;
* informatie verstrekken over koorregels en zangkwaliteit op de website van Toonkunst Gouda;
* interviews met leden en professionele musici in Toonzetting en vermelding van de leden en hun gegevens in het zogeheten smoelenboek;
* het zoveel mogelijk inschakelen van leden bij de verschillende activiteiten;
* gebruik maken van de website als snelle informatiedrager voor de koorleden en andere belangstellenden.

E. Public Relations (PR)

E.a. Huidige situatie
Toonkunst Gouda maakt en onderhoudt contacten met diverse publieksgroepen, zoals de concertbezoekers, vrienden, sponsors, adverteerders, media, gemeentelijke en regionale instellingen voor subsidie en regelgeving en instellingen op het gebied van muziek.

E.b. Analyse
Toonkunst Gouda maakt deel uit van het culturele leven in Gouda en is zichtbaar als naam en in activiteiten.
Daaraan wordt bijgedragen door:
- Naamsbekendheid bij:
* Cultuurhuis Gouda,
* locaties voor concerten zoals de Goudse Sint-Jan, de Goudse Schouwburg, Sint Josephkerk
* een deel van de Goudse bevolking
- Publicaties in lokale media zoals Kontakt-Goudse Post, Gouds Nieuwsblad, Gouds Dagblad voor concerten.

E.c. Doelstelling
Vergroten van de naamsbekendheid in de regio en de zichtbaarheid voor bovengenoemde groeperingen, aangevuld met groeperingen zoals scholieren/studenten/werkende jongeren, wat betreft de mogelijke en geïmplementeerde activiteiten van Toonkunst Gouda.

E.d. Acties

Algemeen:
Goede communicatie en intensiveren van persoonlijke contacten met onder a. en b. genoemde publieksgroepen en instellingen omdat dit van wezenlijk belang is voor het bereiken van de doelstellingen en het voortbestaan van Toonkunst Gouda.

Specifiek:
Activiteiten om de banden te behouden en te versterken:
* houden van openbare repetities;
* betrekken van jongeren en specifieke doelgroepen bij concerten;
* variëren in programmering en concertzalen; niet alleen de Goudse Sint-Jan, maar ook op andere locaties in Gouda en omstreken;
* de media stimuleren om te berichten over alle activiteiten van het koor;
* berichtgeving via social media uitbreiden;
* initiëren van interviews met dirigent voor een concert;
* posters, flyers en persberichten breed verspreiden bij concerten;
* aanbieden van folders over Toonkunst Gouda en het werven van nieuwe leden bij de concerten.

Uitgangspunten voor de communicatie.
De naam Toonkunst Gouda zal steeds consequent als naam van ons koor worden gebruikt. Toonkunst Gouda gebruikt een uniforme huisstijl voor de communicatie- en publiciteitsmiddelen als posters, flyers, folders en de programma’s; rekening houdend met de programmering en de sfeer van een concert.

F. Financiën

F.a. Huidige situatie
Voor het bereiken van haar doel kan Toonkunst Gouda over de volgende geldmiddelen beschikken:
* het vermogen van de vereniging;
* contributies van de leden;
* subsidies en schenkingen via sponsoring, giften, donaties en legaten;
* rente van bank- en girorekeningen;
* periodieke geldelijke bijdragen van derden;
* inkomsten van concerten.
Het geldelijke vermogen van Toonkunst Gouda berust bij de bank, met uitzondering van de eventuele noodzakelijk kasgelden. Het vermogen van Toonkunst Gouda wordt besteed aan het realiseren van concerten, het organiseren van de daarvoor noodzakelijke repetities en het in stand houden van Toonkunst Gouda. De honoraria voor dirigent en pianist en de kosten voor solisten, orkesten en zaalhuur zijn daarbij de voornaamste kostenposten.
Toonkunst Gouda is op dit moment een financieel gezonde vereniging.

F.b. Analyse
De opbrengsten via sponsoren en subsidies lopen terug.
Sponsorrichtlijnen zijn niet duidelijk.
De toegangsprijzen dekken de kosten niet.
De gewenste kwaliteit van de concerten valt niet te realiseren zonder externe financiële steun.

F.c. Doelstelling
Toonkunst Gouda blijft financieel gezond.

F.d. Acties
Concerten die verliesgevend zijn worden afgewisseld door kostendekkende of mogelijk zelfs winstgevende concerten.
De muziekcommissie krijgt per concert voorafgaand aan de planning een budget, dat bewaakt dient te worden.
Concertprogrammering wordt waar mogelijk afgestemd op subsidie-eisen. Kwaliteit staat voorop.