ANBI

Op deze pagina vindt u de informatie die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dient te worden op de website van ANBI-instellingen. Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024.

Algemeen nut beogende instelling
Toonkunst Gouda is met ingang van 16 mei 2017 door de Belastingdienst erkend als een culturele ANBI.

Secretariaatsadres
Zinkeling 44, 2771 NZ Boskoop

Bestuur (m.i.v. 27 april 2024)
Erica de Wijs (voorzitter)
Caecilia Brand (secretaris)
Koen van de Kar (penningmeester)
vacature (ledenadministratie)
Willie Vonk (koorzaken)
Wil Jansen (PR-zaken)
Pieter Postma (marketing)

RSIN/fiscaal nummer
0029.14.980

Beschrijving van de doelstelling
Conform de aanvraag en de statuten van Toonkunst Gouda:

1. De vereniging heeft ten doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de toonkunst te Gouda en omstreken, zulks in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het geven van muziekuitvoeringen, met name van koormuziek;
b. het in stand houden van een zangkoor;
c. het steunen van muziekuitvoeringen in algemene zin, van muziekscholen en van muziekonderwijs;
d. het stimuleren van de muziekbeoefening in het algemeen;
e. het toepassen van alle middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

Inkomsten
Toonkunst Gouda heeft inkomsten in de vorm van contributies van haar leden, periodieke bijdragen van begunstigers en incidentele schenkingen.
Daarnaast zijn er inkomsten uit concerten die het koor zelf organiseert. Deze inkomsten bestaan uit toegangsgelden, verkoop programmaboekjes, subsidies en sponsorgelden. Uitgangspunt bij de begroting van uitvoeringen is budgettaire neutraliteit.

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloningen. Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie.
Dirigent en repetitor worden beloond conform de geldende normen.

Financiële verantwoording
Via onderstaande links kunt u enkele documenten inzien.

* Financiële verantwoording 2023
* Financiële verantwoording 2022
* Beleidsplan 2023
* Standaardformulier publicatieplicht 2022

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2023

Om een hoogwaardig concert te kunnen verzorgen is een goede voorbereiding nodig. De repetitieavonden staan dan ook volledig in het teken van het eerstvolgende concert. Onder leiding van een zeer ervaren professionele dirigent en begeleid door een beroepspianist wordt gewerkt aan stemvorming, koorklank, dictie en voordracht. Verder worden regelmatig gastdirigenten uitgenodigd om bepaald aspecten van de toonkunst meer specifieke aandacht te geven. De kosten van deze voorbereiding kunnen niet bekostigd worden uit de opbrengst van de concerten, waardoor de koorleden een eigen bijdrage betalen. De aard van de organisatievorm van de vereniging maakt dat dit als contributie wordt betiteld.
Voor de meeste concerten wordt deelname aan de uitvoering ook opengesteld voor zogeheten projectleden om ook niet-koorleden in de gelegenheid te stellen de toonkunst te beoefenen. Voor zowel koorleden als projectleden is een verzuimregeling van toepassing, om te bereiken dat alle uitvoerenden goed voorbereid aan het concert deelnemen. Bij overschrijding van het maximum aantal verzuimdagen kan niet worden deelgenomen aan de uitvoering.
Dat de uitvoerenden van een concert (zowel de amateurs als de beroepskrachten) de nodige moeite doen om een kwalitatief hoogwaardige uitvoering te bereiken is enerzijds een inspanning en geeft anderzijds ook voldoening. Er is dan ook een zeker belang van niet alleen de koorleden maar ook van de professionals om zo goed mogelijk te presteren. Het algemeen belang, namelijk het publiek te laten genieten van een goede uitvoering, staat voorop.

Voor algemene activiteiten op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, samenwerking en public relations wordt verwezen naar het Beleidsplan.


Uitvoeringen 1919-2019

In deze eeuw zijn bijna 200 concerten gegeven. Een overzicht vindt u onder Concerten > Uitgevoerde concerten op deze website.

Uitvoeringen vanaf 2020

In 2020 zijn de geplande uitvoeringen afgelast door de Coronacrisis.

In 2021 kon weer een begin gemaakt worden met het oppakken van de reguliere repetities en kon in november een liederenconcert worden gegeven onder leiding van de in 2020 al aangestelde dirigent Niels Kuijers.

In 2022 is de traditie van de tweejaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach weer opgepakt kunnen worden. In november werd een najaarsconcert gegeven onder leiding van gastdirigent Yvonne Peters.

 
Scholing
Gerichte scholingsactiviteiten voor zittende en nieuwe koorleden
* Workshops
* Studiedagen voorafgaand aan een concert
* Algemene periodieke koorscholing voor leden
* Gerichte scholing bij wie de 3-jaarlijkse stemtest daartoe aanleiding geeft
 
Bijzondere evenementen en gebeurtenissen
Medewerking aan bijzondere evenementen en gebeurtenissen:

Samenwerking
Veel uitvoeringen gaan in samenwerking met professionele orkesten, ensembles, instrumentalisten en vocalisten. Daarnaast wordt regelmatig samengewerkt met andere koren.
 
Betrekken van jongeren
Voor de komende periode zoeken we juist de samenwerking met jongeren in koorverband