ANBI

Op deze pagina vindt u de informatie die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dient te worden op de website van ANBI-instellingen. Laatst bijgewerkt op 27 maart 2022.

Algemeen nut beogende instelling
Toonkunst Gouda is met ingang van 16 mei 2017 door de Belastingdienst erkend als een culturele ANBI.

Secretariaatsadres
Zinkeling 44, 2771 NZ Boskoop

Bestuur
Erica de Wijs (voorzitter)
Caecilia Brand (secretaris)
Ger Bosch (penningmeester)
Marijke Jessurun (ledenadministratie)
Willa Lousberg (koorzaken)
Wil Jansen (PR-zaken)
Pieter Postma (marketing)

RSIN/fiscaal nummer
0029.14.980

Beschrijving van de doelstelling
Conform de aanvraag en de statuten van Toonkunst Gouda:

1. De vereniging heeft ten doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de toonkunst te Gouda en omstreken, zulks in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het geven van muziekuitvoeringen, met name van koormuziek;
b. het in stand houden van een zangkoor;
c. het steunen van muziekuitvoeringen in algemene zin, van muziekscholen en van muziekonderwijs;
d. het stimuleren van de muziekbeoefening in het algemeen;
e. het toepassen van alle middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

Inkomsten
Toonkunst Gouda heeft inkomsten in de vorm van contributies van haar leden, periodieke bijdragen van begunstigers en incidentele schenkingen.
Daarnaast zijn er inkomsten uit concerten die het koor zelf organiseert. Deze inkomsten bestaan uit toegangsgelden, verkoop programmaboekjes, subsidies en sponsorgelden. Uitgangspunt bij de begroting van uitvoeringen is budgettaire neutraliteit.

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloningen. Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie.
Dirigent en repetitor worden beloond conform de geldende normen.

Financiële verantwoording
Via onderstaande links kunt u onderstaande documenten inzien.
* Financiële verantwoording 2020
* Financiële verantwoording 2021
* Beleidsplan 2017

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2017

Om een hoogwaardig concert te kunnen verzorgen is een goede voorbereiding nodig. De repetitieavonden staan dan ook volledig in het teken van het eerstvolgende concert. Onder leiding van een zeer ervaren professionele dirigent en begeleid door een beroepspianist wordt gewerkt aan stemvorming, koorklank, dictie en voordracht. Verder worden regelmatig gastdirigenten uitgenodigd om bepaald aspecten van de toonkunst meer specifieke aandacht te geven. De kosten van deze voorbereiding kunnen niet bekostigd worden uit de opbrengst van de concerten, waardoor de koorleden een eigen bijdrage betalen. De aard van de organisatievorm van de vereniging maakt dat dit als contributie wordt betiteld.
Voor de meeste concerten wordt deelname aan de uitvoering ook opengesteld voor zogeheten projectleden om ook niet-koorleden in de gelegenheid te stellen de toonkunst te beoefenen. Voor zowel koorleden als projectleden is een verzuimregeling van toepassing, om te bereiken dat alle uitvoerenden goed voorbereid aan het concert deelnemen. Bij overschrijding van het maximum aantal verzuimdagen kan niet worden deelgenomen aan de uitvoering.
Dat de uitvoerenden van een concert (zowel de amateurs als de beroepskrachten) de nodige moeite doen om een kwalitatief hoogwaardige uitvoering te bereiken is enerzijds een inspanning en geeft anderzijds ook voldoening. Er is dan ook een zeker belang van niet alleen de koorleden maar ook van de professionals om zo goed mogelijk te presteren. Het algemeen belang, namelijk het publiek te laten genieten van een goede uitvoering, staat voorop.

Voor algemene activiteiten op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, samenwerking en public relations wordt verwezen naar het Beleidsplan.


Uitvoeringen 2016-2017

In het seizoen 2016 – 2017 zijn er drie uitvoeringen geweest:

5 oktober
In het kader van een uitwisseling van Toonkunst Gouda met het Domchor Braunschweig werd een gezamenlijk concert gegeven in de Sint-Janskerk te Gouda.
Toonkunst Gouda zong o.l.v. Leo Rijkaart: Gabriel Fauré - Messe Basse, Martín Palmeri - Kyrie uit Misa a Buenos Aires. Het Braunschweiger Domchor voerde o.l.v. Gerd-Peter Münden werken uit van van Knut Nystedt, Heinrich Schütz, J.S. Bach, Ola Gjeilo, Zoltán Kodály, Max Bruch en Johannes Brahms. Door beide koren gezamenlijk werden werken uitgevoerd van van César Franck, Joseph Rheinberger en Felix Mendelssohn-Bartholdy. Als orgelintermezzo speelde de Braunschweiger organist Witold Dulski: J.S. Bach: Präludium und Fuge in C-Dur. De planning van Toonkunst Gouda is om in het seizoen 2018/2019 een tegenbezoek aan Braunschweig te brengen.

10 december
Latijns-Amerikaans programma in Goudse Schouwburg. Onder leiding van de vaste dirigent Leo Rijkaart werden uitgevoerd: Misa Criolla en Navidad Nuestra van Ariel Ramirez en Misa a Buenos Aires (Misa Tango) van Martín Palmeri. Vocale solisten waren: Alexandra d'Espinoza - mezzosopraan, Sebastian Brouwer - tenor en Nicolaas Brouwer - jongenssopraan. Het concert werd begeleid door de Instrumentalisten: Martin van Broekhoven - piano, Fred Abbingh - accordeon, Orlando Miño - charango, Alvaro Pinto Lyon - gitaar en Reynato Freyggang - percussie. Dit ensemble, bekend onder de naam Los Criollos, speelde ook een aantal instrumentale werken; bij twee daarvan werd medewerking verleend door een professioneel tango-danspaar.

7 april
Zoals in alle oneven jaren voerde Toonkunst Gouda de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit in de Sint Janskerk Gouda, o.l.v. de vaste dirigent: Leo Rijkaart. Solisten waren: Evangelist: Seil Kim - tenor, Christus: Jelle Draijer - bas, Nienke Oostenrijk - sopraan, Marjolein Niels - alt, Jean-Léon Klostermann - tenor, Julian Hartman - bas. Susanne Braumann - viola da gamba, Matthias Havinga - continuo. Ook werd meegewerkt door het Gouds Kinderkoor; de begeleiding werd verzorgd door het Holland Symfonie Orkest.
Voor dit concert was een samenwerking tot stand gebracht met de Lions Club uit Gouda. Voor hun leden hield Leo Rijkaart voorafgaand aan het concert een inleiding over de Matthäus Passion. Op gezamenlijk initiatief was een aantal vrijkaarten beschikbaar gesteld voor cliënten van een Zorgcentrum en hun begeleiders/mantelzorgers; daarvan is dankbaar gebruikt gemaakt.

Activiteiten 2017-2019 en daarna

In 2017 vond een concert plaats op 4 november, in de H. Josephkerk in Gouda. Onder leiding van Leo Rijkaart zijn werken uitgevoerd van Rossini: La Carità voor vrouwenkoor, Tantum ergo voor Mannenkoor en de Petite Messe solennelle voor het gehele koor. Solisten waren Joke Cromheecke, sopraan, Mirjam Schreur, mezzo-sopraan, Seil Kim, tenor en Hans Christian Hinz, bas-bariton. De begeleiding werd verzorgd door Martin van Broekhoven, piano en Aart Bergwerff, harmonium.

Het jaar 2018 stond geheel in het teken van het 100-jarig jubileum van Toonkunst Gouda. Dit feit werd gevierd met twee grote concerten op 2 juni en 8 december; bij het concert van 2 juni is samengewerkt met het seniorenkoor Toonkunst Plus Gouda. Voor programma en uitvoerenden zie deze link. Daarnaast zijn er activiteiten ontplooid waarbij onder meer diverse groeperingen uit het Goudse publiek betrokken werden. 

In 2019 zijn twee concerten gegeven, beide in de Sint Janskerk te Gouda. Voor programma en uitvoerenden zie deze link

In 2020 zijn de geplande uitvoeringen afgelast door de Coronacrisis.

Een andere bijzonder feit is dat de vaste dirigent Leo Rijkaart heeft besloten, aan het einde van het jubileumjaar afscheid te nemen van Toonkunt Gouda. Het bestuur heeft een procedure voor zijn opvolging in gang gezet, die geleid heeft tot de benoeming van Gilles Micheld per 1 hanuari 2019. Helaas heeft hij ons medio 2019 verlaten, waarna een nieuwe procedure is gestart. Vanaf januari 2020 is Niels Kuijers aangesteld als dirigent en artistiek leider van Toonkunst Gouda.

 
Scholing
Gerichte scholingsactiviteiten voor zittende en nieuwe koorleden
* Workshops
* Studiedagen voorafgaand aan een concert
* Algemene periodieke koorscholing voor leden
* Gerichte scholing bij wie de 3-jaarlijkse stemtest daartoe aanleiding geeft
 
Bijzondere evenementen en gebeurtenissen
Medewerking aan bijzondere evenementen en gebeurtenissen:

Samenwerking
Veel uitvoeringen gaan in samenwerking met professionele orkesten, ensembles, instrumentalisten en vocalisten. Daarnaast wordt regelmatig samengewerkt met andere koren.
 
Betrekken van jongeren
Voor de komende periode zoeken we juist de samenwerking met jongeren in koorverband

 https://www.toonkunstgouda.nl/images/pdf/Algemeen/ANBI-gegevens/20220419_04_Financieel_overzicht_2021.pdf