Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN TOONKUNST GOUDA

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Toegangsbewijzen (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de vereniging TOONKUNST GOUDA (“TOONKUNST GOUDA”) en degene die een of meer toegangsbewijzen ter zake een door TOONKUNST GOUDA georganiseerd evenement bestelt/koopt via TOONKUNST GOUDA (“de koper”) of een door TOONKUNST GOUDA voor het betreffende evenement ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie (“de klant”) en de bezoeker van een dergelijk evenement (“de bezoeker”).
1.2. Onder “evenement” wordt verstaan (muziek-)uitvoeringen, concerten, festivals en/of andere manifestaties in de ruimste zin.
1.3. Onder “locatie” wordt verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden et cetera eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper, de klant of de bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Toegangsbewijs
2.1. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege TOONKUNST GOUDA verstrekt document of een door of vanwege TOONKUNST GOUDA verstrekte unieke barcode of QR code.
2.2. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
2.3. Het toegangsbewijs is en blijft eigendom van TOONKUNST GOUDA. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. TOONKUNST GOUDA mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop (de bezoeker) is. TOONKUNST GOUDA is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen houder te worden en te blijven van het door TOONKUNST GOUDA dan wel een door TOONKUNST GOUDA ingeschakelde (voor)verkooporganisatie verstrekte toegangsbewijs.
2.4. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de koper of de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op hen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.5. Alleen aanschaf bij de door TOONKUNST GOUDA erkende (voor)verkooporganisatie of bij TOONKUNST GOUDA garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.
2.6. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de koper verstrekt. TOONKUNST GOUDA kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
2.7. TOONKUNST GOUDA behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen. De klant is alsdan verplicht om zich aan het door TOONKUNST GOUDA gestelde maximum te houden.
2.8. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 - De bezoeker
3.1. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang de bezoeker zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden, bevindt. De bezoeker is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, het toegangsbewijs te tonen.
3.2. De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek zich te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs om TOONKUNST GOUDA onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder (maar niet beperkt tot) de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
3.3. Het is verboden om dranken, anders dan water voor persoonlijk gebruik, grote tassen en rugzakken mee te brengen naar de locatie. Hiervan zijn in beginsel uitgezonderd handtassen niet groter dan A4 formaat. TOONKUNST GOUDA is gerechtigd om de toegang te ontzeggen aan de bezoeker die een grote tas of rugzak bij zich heeft.
3.4. Registratie van het evenement, anders dan voor privégebruik, in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van TOONKUNST GOUDA, evenals nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
3.5. De bezoeker kan tijdens zijn bezoek gefotografeerd of gefilmd worden. TOONKUNST GOUDA kan het materiaal gebruiken voor verslaglegging van het evenement en kan het eventueel publiceren. De bezoeker zal de fotograaf aangeven dat hij niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden. De fotograaf of filmer zal hier rekening mee houden.
3.6. Indien de bezoeker na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
3.7. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van TOONKUNST GOUDA, de exploitant van de locatie, de brandweer en andere bevoegden.
3.8. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert TOONKUNST GOUDA een leeftijd van minimaal 16 jaar.

Artikel 4 - Rechten van TOONKUNST GOUDA
4.1. Bij overtreding door de koper, de klant of de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden is TOONKUNST GOUDA gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie of compensatie van het bedrag dat deze voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan TOONKUNST GOUDA, al dan niet via een (voor)verkooporganisatie, heeft voldaan.
4.2. TOONKUNST GOUDA behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de locatie te verwijderen indien TOONKUNST GOUDA dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
4.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is TOONKUNST GOUDA gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schade die hierdoor wordt geleden.
4.4. De artiest en TOONKUNST GOUDA zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
4.5. Het is TOONKUNST GOUDA toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen. TOONKUNST GOUDA zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing aan de kopers en/of het plaatsen van een nieuwsbericht op de website. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de bezoeker om van dergelijke aanvullende maatregelen op de hoogte te zijn.

Artikel 5 – Annulering en verplaatsing
5.1. TOONKUNST GOUDA heeft het recht om het evenement, bijvoorbeeld in geval van overmacht, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera, te verplaatsen naar een latere datum of het evenement te annuleren.
5.2. Indien het evenement - bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht - door TOONKUNST GOUDA wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal TOONKUNST GOUDA uitsluitend verplicht zijn aan de koper de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of aan de bezoeker de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) die deze via de officiële (voor)verkooporganisatie als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald.
5.3. Indien een evenement moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal TOONKUNST GOUDA slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs. De koper krijgt van TOONKUNST GOUDA per mail bericht over restitutie van dit deel van het aankoopbedrag. In dit bericht wordt de procedure en de reactietermijn genoemd. Er wordt gestreefd om dit bericht automatisch en binnen 12 weken te versturen. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de koper of bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. TOONKUNST GOUDA is niet aansprakelijk voor enige (andere) schade die is geleden door een bezoeker als gevolg van annulering van het evenement.
5.4. Indien het evenement - bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht - door TOONKUNST GOUDA wordt verplaatst naar een andere datum, dan blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is deze gerechtigd het aankoopbedrag terug te vragen. De koper krijgt van TOONKUNST GOUDA per mail bericht over de mogelijkheid om restitutie aan te vragen van het aankoopbedrag. In dit bericht wordt de procedure en de reactietermijn genoemd. De koper moet binnen de gestelde termijn aangeven restitutie van het aankoopbedrag te willen, bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt en het toegangsbewijs geldig blijft voor de vervangende datum. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de koper of bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. TOONKUNST GOUDA is niet aansprakelijk voor enige (andere) schade die is geleden door een bezoeker als gevolg van verschuiving van het evenement.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid TOONKUNST GOUDA
6.1. TOONKUNST GOUDA is aansprakelijk voor directe schade die de koper of de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan TOONKUNST GOUDA toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen TOONKUNST GOUDA is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt in ieder geval: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van TOONKUNST GOUDA.
6.2. Het betreden van de locatie en het bijwonen van het evenement, geschiedt voor eigen risico van de bezoeker, in die zin dat TOONKUNST GOUDA geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. TOONKUNST GOUDA hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).
6.3. TOONKUNST GOUDA zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de bezoeker mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De koper en de bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van TOONKUNST GOUDA) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
6.4. TOONKUNST GOUDA is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. TOONKUNST GOUDA is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het evenement.
6.5. TOONKUNST GOUDA is ook niet aansprakelijk voor schade van de koper en de bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
6.6. Ten tijde van het plaatsvinden van het evenement bestaat de mogelijkheid dat aanvullende voorwaarden c.q. (gezondheids)maatregelen gelden in verband met Covid-19 of andere infectieziekten. TOONKUNST GOUDA organiseert het evenement overeenkomstig de voorschriften van de op dat moment geldende wet- en regelgeving en zal er alles aan doen wat redelijkerwijze in haar macht ligt om het evenement zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Dit laat onverlet dat er altijd een risico voor besmetting met Covid-19 bestaat, dan wel een andere infectieziekte. TOONKUNST GOUDA is niet aansprakelijk voor enige schade die de bezoeker lijdt als gevolg van een dergelijke besmetting.

Artikel 7 – Persoonsgegevens
7.1. TOONKUNST GOUDA verwerkt persoonsgegevens van de koper, de klant, de bezoeker en de gebruikers van haar website conform haar privacy statement. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via https://www.TOONKUNSTGOUDA.nl/vereniging/privacy.

Artikel 78 – Slotbepalingen
8.1. TOONKUNST GOUDA is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal TOONKUNST GOUDA dit terstond op de website middels een nieuwsbericht bekendmaken. Deze voorwaarden zijnlaatst gewijzigd op 1 april 2023.
8.2. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen TOONKUNST GOUDA en de koper, de klant of de bezoeker bestaat, is Nederlands recht van toepassing.
8.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen TOONKUNST GOUDA en de koper, de klant of de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Den Haag.